Wat is een aandeelhouder?

Als je op zoek bent naar de definitie van een aandeelhouder of dus de vraag hebt: wat is een aandeelhouder? Ben je op deze pagina aan het juiste adres. In dit artikel zal ik je haarfijn uitleggen wat een aandeelhouder precies is en uitleggen hoe het ‘houden’ of bezitten van aandelen precies werkt.

Wat is een aandeelhouder?

Een aandeelhouder is iedereen die ten minste één aandeel in een bedrijf of vennootschap bezit. Een controlerende of meerderheids aandeelhouder bezit meer dan de helft van de aandelen van een bedrijf, terwijl een minderheidsaandeelhouder minder dan de helft bezit.

Als je voor een familiebedrijf werkt, is het vaak een BV of besloten vennootschap en heeft het aandeelhouders. Als je zelf een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebt, ben je ook aandeelhouder. Aandeelhouders kunnen individuen, groepen mensen, een maatschap of een organisatie zijn.

Aandeelhouders geven een bedrijf financiële zekerheid, ontvangen een deel van de winst en zien toe op hoe de bestuurders het bedrijf besturen. De invloed van een aandeelhouder op een bedrijf is doorgaans afgestemd op het percentage aandelen dat hij of zij bezit.

Waar heb je over aandeelhouders gehoord?

Aandeelhouders worden vaak genoemd in de media, vooral wanneer bedrijven hun jaarlijkse algemene vergaderingen (AVA’s) houden. Dit is namelijk de kans voor aandeelhouders om de bestuurders van hun bedrijf ter verantwoording te roepen, met name over ethische kwesties of kwesties met betrekking tot bedrijfsprestaties.

Je hebt misschien wel eens gehoord van zoiets als een Aandeelhouderslente, de tijd van het jaar waarin aandeelhoudersrechten, beloningen van bestuurders en beloningspakketten het meest onder de loep worden genomen door beleggers, wat vaak leidt tot spraakmakende geschillen bij enkele van ’s werelds grootste bedrijven.

Wat zijn de verschillen tussen gemeenschappelijke en preferente aandeelhouders?

Gemeenschappelijke aandeelhouders bezitten ‘normale aandelen’ in het bedrijf. Dit wordt in het Engels ook wel commom stock genoemd. Preferente aandeelhouders hebben voorrang op de normale aandeelhouders voor de uitbetaling van dividend. Ze ontvangen bovendien een vast dividend, waardoor een preferent aandeel ook wel wat wegheeft van een obligatie.

Gemeenschappelijke aandeelhouders

Een gewone aandeelhouder, wat een persoon, een bedrijf of instelling kan zijn, bezit gewone aandelen in een bedrijf. Deze geven de houder een eigendomsbelang samen met het recht om te stemmen bij bestuursverkiezingen en over kwesties als bedrijfsbeleid, plus een recht op eventuele gewone dividendbetalingen.

Faillissement

Als er een faillissement optreedt, zijn gewone aandeelhouders meestal de laatsten die iets van liquidatiegelden te zien krijgen. Ten eerste betalen bedrijven in dit geval alle debiteuren af. Als er iets overblijft worden preferente aandeelhouders betaald, gevolgd door gewone aandeelhouders. Gewone aandelen kunnen komen in klassen zoals A of B, waarbij elk niveau verschillende dividend- en stemrechten verleent.

Dividenduitkering

Een gewone aandeelhouder heeft het recht deel te nemen aan de winstgevendheid van een bedrijf gedurende de periode dat hij of zij de aandelen bezit. De winstverdeling wordt bepaald door het aantal aandelen dat een aandeelhouder bezit en aandeelhouders kunnen in de loop van de tijd aanzienlijke winsten boeken en natuurlijk ook verliezen als het slecht gaat met het bedrijf.

Aandeelhouders hebben ook recht op inkomensverdeling door middel van dividendbetalingen. Als de raad van bestuur van een bedrijf een dividend uitkeert zijn de gewone aandeelhouders als eerste in aanmerking om het te ontvangen. Maar dividenden zijn niet uiteraard niet gegarandeerd en niet elk bedrijf keert dividend uit.

Voorkeursrechten

Ook gewone aandeelhouders genieten een voorkeursrecht. Als er nieuwe aandelen aan het publiek worden uitgegeven, kunnen huidige aandeelhouders een bepaald aantal aandelen kopen voordat de aandelen aan nieuwe kopers worden aangeboden. Voorkeursrechten kunnen aantrekkelijk zijn voor gewone aandeelhouders, aangezien ze vaak worden aangeboden tegen een lagere prijs per aandeel.

Stemmen

De mogelijkheid om stemmen uit te brengen op de jaarlijkse algemene vergadering van een bedrijf is een belangrijk onderdeel van het aandeelhouderschap. Er wordt gestemd over grote verschuivingen binnen een beursgenoteerd bedrijf voordat wijzigingen kunnen worden aangebracht en gewone aandeelhouders hebben het recht om persoonlijk of bij volmacht te stemmen.

De meest voorkomende stemrechten van aandeelhouders komen neer op één stem per aandeel in bezit, wat betekent dat beleggers met een groter aantal aandelen een grotere invloed hebben op de uitkomst van de stemming. Ook gewone aandeelhouders nemen deel aan de verkiezing van de raad van bestuur.

Preferente aandeelhouders

Preferente aandeelhouders hebben een grotere aanspraak op de activa en inkomsten van een bedrijf. Wanneer een bedrijf overtollige contanten heeft en geld in de vorm van dividenden uitkeert, moeten preferente aandeelhouders worden betaald voor gewone aandeelhouders. In tijden van insolventie ontvangen gewone aandeelhouders pas geld nadat de preferente aandeelhouders zijn uitbetaald.

De dividenden van preferente aandelen zijn anders dan en meestal groter dan die van gewone aandelen. Wanneer je preferente aandelen koopt, weet je wanneer je een dividend kunt verwachten, omdat dit met regelmatige tussenpozen wordt uitbetaald. Dit is niet altijd het geval voor gewone aandelen, aangezien de raad van bestuur beslist om al dan niet dividend uit te keren. Daarom schommelen preferente aandelen over het algemeen niet zo vaak in prijs als de gewone aandelen van een bedrijf.

Preferente aandelen worden soms hybride effecten genoemd vanwege hun obligatie-achtige kenmerken. Preferente aandelen hebben een nominale waarde die wordt beïnvloed door de rentetarieven: wanneer de rente stijgt, daalt de waarde van de preferente aandelen en vice versa. Preferente aandelen kunnen worden omgezet in een vast aantal gewone aandelen, maar gewone aandelen kennen deze voorziening niet. Leer in dit artikel alles over de nominale waarde van een aandeel.

Aansprakelijkheid van aandeelhouders

Aandeelhouders dragen bij aan de bedrijfsschuld tot aan hun aansprakelijkheidslimiet. Dus als een aandeelhouder 10% van een bedrijf bezit is hij of zij ook aansprakelijk voor 10% van de schuld. In een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zijn aandeelhouders meestal niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van een bedrijf maar ze kunnen wel verliezen wat ze in het bedrijf hebben geïnvesteerd, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van wanbestuur.

Rechten van minderheidsaandeelhouders

De rechten van het voeren van een handelsnaam geeft alle aandeelhouders bepaalde basisrechten vanuit de Kamer van Koophandel maar de rechten van minderheidsaandeelhouders zijn echter bij wet sterk beperkt. Zo kunnen degenen met een aandelenbelang van 5% of meer de omkering van een schriftelijk besluit verlangen, de vennootschap verplichten een algemene vergadering bijeen te roepen en de veronderstelde herbenoeming van een commissaris voorkomen.

Degenen met een aandelenbelang van 10% of meer kunnen daarentegen een opiniepeiling houden op een algemene vergadering en hebben een audit nodig die door een derde partij, vaak een onafhankelijke notaris of notariskantoor moet worden gedaan.

Aandeelhoudersovereenkomst

De rechten van minderheidsaandeelhouders kunnen worden versterkt door middel van een aandeelhoudersovereenkomst. Dit is een overeenkomst die wordt aangegaan tussen alle of enkele aandeelhouders van een bedrijf. Het regelt de relatie tussen aandeelhouders, het beheer van de vennootschap, het bezit van de aandelen en de bescherming van de aandeelhouders. Zo’n overeenkomst regelt ook de manier waarop het bedrijf wordt geleid.

Aandeelhoudersovereenkomsten worden vaak gebruikt als voorzorgsmaatregel om aandeelhouders bescherming te bieden omdat ze kunnen voorzien in situaties waarin er iets misgaat. Een overeenkomst kan betrekking hebben op het beheer en de financiering van het bedrijf, het dividendbeleid, de procedure die gevolgd moet worden bij de overdracht van aandelen, situaties van impasse en de waardering van de aandelen.

Dividenden voor aandeelhouders

Tenslotte volgen hier enkele terminologieën die een aandeelhouder moet kennen als het gaat om dividenden. Het dividend is een winstuitkering: als aandeelhouder ontvang je dan een deel van de winst in de vorm van geld (cashdividend) of aandelen (stockdividend).

De aangiftedatum is de dag waarop de raad van bestuur zijn plan aankondigt om een dividend uit te keren. Op die dag wordt een verplichting gecreëerd, die het bedrijf in zijn boeken registreert; het is nu het beloofde geld verschuldigd aan haar aandeelhouders.

In-dividend datum is de laatste dag, dat is één handelsdag vóór de ex-dividend datum, waarop het aandeel ‘cum dividend’ is (met dividend). Dit betekent dat bestaande houders van de aandelen en iedereen die het op die dag koopt het dividend krijgen, maar houders die de aandelen verkopen, verliezen hun recht op het dividend. Na deze datum wordt het aandeel ex-dividend

XD is een symbool dat wordt gebruikt op de beurs om aan te tonen dat een effect ex-dividend wordt verhandeld. XD fungeert als steno om investeerders, beleggers en traders belangrijke informatie over een effect in een aandelenkoers te vertellen. Soms wordt alleen X gebruikt om aan te geven dat het aandeel ex-dividend wordt verhandeld.

Wat is een aandeelhouder? – conclusie

Hopelijk weet je nu precies wat een aandeelhouder is en wat deze term precies inhoudt. Als je er zelf al over hebt nagedacht eens te handelen op de beurs of aandelen te kopen is het aan te raden een rekening te openen bij DEGIRO. Dit is binnen 5 minuten gebeurd en je kan al inleggen vanaf 1 Euro. Op deze manier heb je dus geen duizenden Euro’s nodig om te beginnen met beleggen en kan je letterlijk met een paar Euro al aan de slag om het uit te proberen. Gebruik de onderstaande knop om direct een account bij DEGIRO te openen:

Als je nog niet direct wilt beleggen in aandelen voor echt geld zou je kunnen oefenen met een gratis demoaccount